ZARZĄDZENIE Nr 7/2013

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna z dnia 14.08.2013 roku w sprawie ustalenia cen za przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.

new nike football boots 2012 2017 - 002 - Nike Air Max 270 ESS Ανδρικά Παπούτσια Γκρι / Λευκό DM2462 | IetpShops , New Balance 327 Moonbeam Leopard , men air max jordan 13 , 4011496719 , Where To Buy

 

§ 1

Ustalam Taryfę przewozu osób i bagażu w regularnej komunikacji autobusowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.09.2013 roku (bilety miesięczne w sprzedaży od dnia 16.08.2013 r.).

§ 3

Zobowiązuję kierownika Działu Przewozów Pasażerskich do podania Taryfy do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Z dniem wejścia w życie Taryfy tracą moc Zarządzenia i aneksy do nich, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A. z dnia 14.08.2012, w sprawie ustalenia cen za przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.

TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BYTOWIE S.A.

§ 1
Obszar i zakres ważności taryfy

1. Niniejsza Taryfa obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ma zastosowanie przy zarobkowym, regularnym przewozie osób i bagau autobusami PKS Bytów S.A.
2. Taryfę i jej zmiany ogłasza się w drodze zarządzenia Prezesa Zarządu PKS Bytów S.A., a jej tekst podaje się do publicznej wiadomości w punktach sprzedaży biletów na dworcach autobusowych Bytowie i Miastku, na stronie internetowej Spółki, a także w inny sposób zwyczajowo przyjęty oraz przekazuje do użytku służbowego każdej obsłudze autobusu PKS Bytów S.A.


§ 2
Rodzaje opłat taryfowych

1. Taryfa zawiera postanowienia i opłaty dotyczące :

a. przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej zwykłej,
b. przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej pośpiesznej,
c. przewozów za biletami miesięcznymi w komunikacji zwykłej,
d. przewozów ulgowych,
e. przewozu bagażu,
f. dodatkowych opłat związanych z przewozem osób i bagażu.


§ 3
Opłaty za przewóz osób - zasady ogólne

A. Odległość taryfowa

1. Odległość taryfowa jest to odległość (zaokrąglona do pełnego 1 km), pomiędzy punktami zatrzymania się autobusu, zwanymi przystankami, na których mogą wsiadać pasażerowie.
2. W miejscowościach, gdzie występuje więcej niż 1 przystanek, ceny mogą być zrównane do przystanku głównego.
3. Odległość taryfową podaje się w cennikach biletowych i rozkładach jazdy.
4. Jeżeli autobus zjeżdża z trasy głównej na określonym przystanku i po wjeździe do miejscowości leżącej obok trasy głównej ponownie wraca na trasę główną, na tym samym przystanku, dodatkowy przejazd nie jest wliczany do odległości przewozu między przystankami na głównej trasie.

B. Przepisy ogólne

1. Opłatę za przewóz osób ustala się w zależności od rodzaju komunikacji, którą odbywa się przewóz, za odległość przewozu z właściwej strefy kilometrowej, po uwzględnieniu uprawnień podróżnych do korzystania z ulg przejazdowych, określonych w odrębnych przepisach.
2. Za zajęcie w autobusie określonego miejsca numerowanego, oznaczonego na bilecie na przejazd lub na oddzielnej miejscówce, nie pobiera się osobnych opłat.
3. Opłaty przewozowe określają załączniki do taryfy.
4. W oparciu o analizę rentowności dopuszcza się możliwość stosowania w poszczególnych kursach cen innych niż podane w cennikach kilometrowych taryfy podstawowej.
5. Cenniki biletowe podaje się do wiadomości publicznej.
6. Bilety na przejazd autobusami mogą być sprzedawane w kasach biletowych na dworcach, przez obsługę autobusu, internet oraz w kasach innych, upoważnionych podmiotów.


§ 4
Ogólne zasady nabywania biletów miesięcznych imiennych.

1. Bilet miesięczny imienny może nabyć każda osoba fizyczna.
2. Bilety miesięczne imienne sprzedawane są wyłącznie w komunikacji zwykłej.
3. Bilety miesięczne imienne mogą nabywać zbiorowo zakłady pracy dla swoich pracowników oraz szkoły i uczelnie dla swoich uczniów i studentów.
4. Bilety miesięczne imienne wydawane są z ważnością na okres miesiąca kalendarzowego.
5. W razie korzystania przez podróżnego przy przejazdach "tam" lub "z powrotem" z innego środka komunikacji, bilet miesięczny jest wydawany z ważnością na przejazd w jedną stronę. Za bilet taki pobiera się połowę ceny.
6. Jeżeli przejazdy w kierunku "tam" odbywają się inną trasą niż przejazdy w kierunku "z powrotem" do ustalenia ceny biletu miesięcznego przyjmuje się połowę sumy odległości przejazdu w obu kierunkach.
7. Odstępowanie biletu miesięcznego imiennego innej osobie jest niedozwolone. W razie stwierdzenia, że z biletu miesięcznego korzysta inna aniżeli wymieniona na nim osoba uprawniona, bilet odbiera się, nie zwracając za niego należności, a podróżnego traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu, stosując przepisy § 6 Taryfy.
8. Realizacja uprawnień do ulgowych przejazdów uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w stosownych przepisach.
9. Dwóch i więcej ulg nie stosuje się równocześnie do opłat za ten sam przewóz.
10. Ulgę stosuje się tylko przy nabyciu biletu. Po dokonaniu przewozu nie uwzględnia się żądań o zastosowaniu ulgi w drodze zwrotu części należności wpłaconej za bilet.
11. Dokumenty uprawniające do nabywania biletu ulgowego muszą odpowiadać wszystkim warunkom ustalonym w przepisach szczególnych o danej uldze.
12. Na żądanie organów kontrolnych podróżny zobowiązany jest do okazania biletu, łącznie z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulgi.
13. W razie nieprawnego korzystania z ulgi, podróżnego traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu, stosując przepisy § 6 Taryfy.
14. Podróżny obowiązany jest okazać bilet obsłudze autobusu natychmiast po wejściu do autobusu.


§ 5
Przewóz rzeczy (bagażu), psów i innych zwierząt

1. Podróżny ma prawo przewieść bezpłatnie rzeczy (bagaż podręczny) trzymane przez niego na kolanach lub dla rozmieszczenia, którego podróżny może wykorzystać przestrzeń nad i pod miejscem, które zajmuje.
2. Podróżny niepełnosprawny, poruszający się przy pomocy wózka inwalidzkiego, ma prawo przewieść ten wózek bezpłatnie.
3. Za małe zwierzęta (oprócz psów), w tym ptaki, przewożone w autobusach na rękach podróżnego nie pobiera się opłaty.
4. Za inne zwierzęta i ptaki przewożone w klatkach i koszach umieszczonych w lukach bagażowych pobiera się opłaty jak za bagaż, zgodnie z tabelą opłat.
5. Za przewóz psa pobiera się opłatę jak za 1 sztukę bagażu przewożonego przez podróżnego, zgodnie z tabelą opłat.


§ 6
Opłaty dodatkowe

1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego dokumentu przewozu osób (ważnego biletu) lub bagażu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej.
2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 20 stycznia 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 117) w następujący sposób::

a. za przejazd bez ważnego biletu jako 50 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowe go normalnego obowiązującego danego przewoźnika,
b. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, jako 40 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego,
c. za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, a w szczególności :

- za zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za przewóz których taryfa przewiduje opłaty, bez uiszczenia tych opłat
- za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków, jako 20 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego danego przewoźnika.

d. opłatę manipulacyjną ustala się uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 10 % tej opłaty ustalonej w sposób określony w punkcie 2.

§ 7
Opłaty za uszkodzenie i zanieczyszczenie autobusu

Za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu pobiera się opłaty ustalone na podstawie kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody.

§ 8
Zasady zmiany taryfy i cen

1. Zmianę taryfy przewozowej i cen za usługi przewozowe, realizowane autobusami PKS Bytów S.A., dokonuje się na podstawie zarządzenia Prezesa Zarządu PKS Bytów S.A.
2. Zmiany cen za przewozy dokonuje się stosownie do poziomu kształtowania się kosztów działalności PKS Bytów S.A., cen zaopatrzeniowych, w tym cen paliw, sytuacji na rynku transportowym, a także innych czynników decydujących o poziomie cen.

 

Załącznik nr 1 Podstawowe opłaty przewozowe za bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej w zł

Odległość;
w km
Bilet
normalny
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
78%
Ulga
93%
Ulga
95%
Do 3 8,00 5,04 4,08 1,76 0,56 0,40
4-6 10,00

6,30

5,10 2,20 0,70 0,50

 7-12

11,00 

6,93 5,61 2,42 0,77 0,55

13-16

15,00 

9,45 7,65 3,30 1,05 0,75

17-20

16,00

10,08 8,16 3,52 1,12 0,80
21-25 17,00 10,71 8,67 3,74 1,19 0,85
26-30 19,00 11,97 9,69 4,18 1,33 0,95
31-35 20,00 12,60 10,20 4,40 1,40 1,00
36-50 22,00 13,86 11,22 4,84 1,51 1,10
51-70 24,00 15,12 12,24 5,28 1,68 1,28
71-80 26,00 16,38 13,26 5,72 1,82 1,30
81-90 28,00 17,64 14,28 6,16 1,96 1,40
91-100 30,00 18,90 15,30 6,60 2,10 1,50
101-160 32,00 20,16 16,32 7,04 2,24 1,60
             
powyżej 160
co 10 km
2,00 1,26 1,02 0,44 0,14 0,10

Załącznik nr 2 Podstawowe opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł

Odległość
w km
Bilet
normalny
Ulga
78%
Ulga
49%
Ulga
37%
Ulga
51%
Ulga
93%
Do 3 150,00   33,00  76,50  94,50   73,50 10,50
4-8 265,00   58,30 135,15 166,95 129,85 18,55
9-12 300,00   66,00 153,00 189,00 147,00 21,00
13-15 360,00   79,20 183,60 226,80 176,40 25,20
16-20 380,00   83,60 193,80 289,40 186,20 26,60
21-25 390,00   85,80 198,90 245,70 191,10 27,30
26-30 420,00   92,40 214,20 264,60 205,80 29,40
31-40 435,00   95,70 221,85 274,05 213,15 30,45
             
41-50 460,00 101,20 234,60 289,80 225,40 32,20
51-9999 500,00 110,00 255,00 315,00 245,00 35,00

Załącznik nr 3a kursy nr 75,88; 89,113

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł.

obowiązujące w kursach: 

Bytów-Słupsk odj. godz. 6:20

Słupsk-Bytów odj.godz. 16:00

strefa          normalny                 ulga 78%             ulga 49%              ulga 37%              ulga 33%              ulga 51%                ulga 93%

do 60 km        362,75                    79,80                   185,00                    228,53                  243,04                  177,74                      25,39   

Załącznik nr 4 Opłaty przewozowe za przewóz bagażu w zł

 Cena za 1 sztukę bagażu brutto

Wszystkie strefy km w komunikacji zwykłej

wszystkie strefy w komunikacji zwykłej i pospiesznej

1,00 zł

za przewóz psa oraz dużych zwierząt przewożonych w klatkach i koszach w lukach bagażowych/par 5 Zarządzenia nr 7/2013/

5,00 zł

Załącznik nr 7

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł, obowiązujące w kursach relacji
Bytów-Brzeźno Szlacheckie-Bytów przez Lipnica.

 

Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:

 • rel. Łąkie-Bytów odj. godz. 6:30                        
 • rel. Borowy Młyn-Bytów odj. godz. 6:15
 • rel. Owsne Ostrowy-Bytów odj. godz. 6:25
 • rel. Bytów-Łąkie odj. godz. 15:30
 • rel. Bytów-Owsne Ostrowy odj. godz. 15:40
 • rel. Miastko-Bytów odj.godz. 6:20
 • rel. Gałąźnia Wielka-Łubno-Bytów odj.godz.6:10
 • rel. Tuchomie-Bytów odj.godz.6:40

 

Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
do 40 186,28 124,80 117,35 95,00 91,27 40,98 13,03

Załącznik nr 8

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł 
obowiązujące w kursach relacji: Owsne Ostrowy- Bytów-Owsne Ostrowy

Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:                    

 • rel. Owsne Ostrowy-Bytów odj.godz. 6:15
 • rel. Bytów-Owsne Ostrowy odj.godz. 15:40
 • rel. Bytów-Katarzynki  odj.godz. 15:00

 

Ważne w relacji Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
Kiedrowice,Lipnica,Ciemno,Gliśno Wielkie-Bytów,Płotowo-Bytów 176,47 118,24 111,18 90,00 86,47 38,83 12,36
Zapceń-Bytów-Zapceń 215,69 144,51 135,88 110,00 105,68 47,45 15,09
Owsne Ostrowy-Karpno-Bytów 313,73 210,19 197,64 160,00 153,72 69,02 21,96

Załącznik nr 9

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł obowiązujące w kursach relacji Bytów-Tuchomie-Bytów

Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:

 • rel. Bytów-Tuchomie odj. godz. 15:25                                     
 • rel. Bytów-Tuchomie odj. godz. 12:40
 • rel. Modrzejewo-Tuchomie odj. godz. 6:45
 • rel. Bytów-Modrzejewo odj. godz. 13:20
 • rel. Miastko-Bytów odj. godz. 6:20,12:45,13:45
 • rel. Bytów-Łubno odj. godz. 15:30
 • rel. Bytów-Miastko doj.godz.12:00,14:40
 • rel. Miastko-Miastko odj.godz.6:25
 • rel. Miastko-Bytów odj.godz.12:05
 • rel. Bytów-Owsne Ostrowy odj.godz.15:40
 • rel. Gałąźnia Wielka-Łubno-Bytów odj.godz.6:10
 • rel. Bytów-Bytów odj. godz. 6:40
 • rel. Piaszczyna-Miastko odj.godz.6:55
 • rel. Kramarzyny-Kramarzyny odj.godz 6:50,15:10
 • rel. Kramarzyny-Piaszczyna-Wałdowo-Kramarzyny odj.godz.13:40
 • rel. Kramarzyny-Kramarzyny odj.godz. 15:45
 • rel. Bytów-Bytów odj. godz. 14:10
 • rel. Bytów-Bytów odj. godz. 12:20

Szkoła w Tuchomiu i Kramarzynach

Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
0-999 211,77 141,88 133,41 108,00 103,76 46,58 14,82
Załącznik nr 10

      

Załącznik nr 11

 

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł obowiązujące w kursach relacji Bytów-Czarna Dąbrówka-Bytów

 

Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:

 • rel. Wargowo-Czarna Dąbrówka odj. godz. 6:50,13:05,14:00
 • rel. Bytów-Czarna Dąbrówka-Rokity odj. godz. 6:55
 • rel. Czarna Dąbrówka-Wargowo odj. godz. 12:30,13:25,15:05
 • rel. Kartkowo-Nożyno odj. godz. 12:55,13:50
 • rel. Nożyno-Kartkowo odj. godz. 12:45,13:40
 • rel. Nożyno-Nożyno odj.godz. 7:25,12:45,13:30,15:00
 • rel. Nożyno-Nożynko odj.godz. 13:15
 • rel  Nożyno-Unichowo odj.godz. 16:00
 • rel. Unichowo-Nożyno odj,godz. 16:30
 • rel. Rokity-Rokiciny-Rokity odj.godz. 12:40,13:40,15:20
 • rel. Czarna Dąbrówka-Kleszczyniec-Cz.Dąbrówka  odj. godz. 7:00,12:30,13:25,15:05
 • rel. Soszyca-Jasień odj.godz. 6:45
 • rel. Jasień-Rokity odj.godz. 6:50
 • rel. Mydlita-Rokity odj.godz. 7:15
 • rel. Bytów-Rokity-Cz.Dąbrówka-Bytów odj.godz. 13:50
 • rel. Czarna Dąbrówka-Bytów odj.godz. 13:20
 • rel. Jasień-Soszyca odj.godz.12:30,13:30,14:40,15:05
 • rel. Jasień-Lipieniec odj.godz.14:40
 • rel. Jasień-Cz.Dąbrówka odj.godz.7:10
 • rel. Czarna Dąbrówka-Jerzkowice odj.godz. 12:30,15:10
 • rel. Bochowo-Rokity odj. godz. 7:45,13:00,14:00,15:10,15:30
 • rel. Rokity-Kłosy odj.godz. 14:30
 • rel. Rokity-Jasień odj.godz. 14:40,15:40
 • rel. Rokity-Bochowo odj.godz.12:40,13:40,14:30,15:20
 • rel. Czarna Dąbrówka-Jasień odj.godz. 13:25
 • rel. Czarna Dąbrówka-Bytów odj.godz.13:20
 • rel. Nożynko-Nożyno odj. godz. 7:20,13:20
 • rel. Bytów-Jasień odj.godz.6:30
 • rel. Bytów-Rokity odj.godz. 6:55
Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
do 999 266,67 178,66 168,00 136,00 130,66 58,66 18,66

Załącznik nr 12

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł
obowiązujące w kursach relacjach Miastko-teren Gminy Miastko

 

Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:

 •  rel. Miastko-Miastko o.godz.7:20
 •  rel. Przeradź-Miastko o.godz.7:15
 •  rel. Miastko-Żabno o.godz.15:50
 •  rel. Miastko-Żydowo o.godz.14:25
 •  rel. Kępice-Miastko o.godz.6:45
 •  rel. Żydowo-Miastko o.godz.6:46,13:38
 •  rel. Miastko-Biały Bór o.godz.15:20
 •  rel. Miastko-Łubno o.godz. 15:35
 •  rel. Słupsk-Miastko o.godz. 11:50
 •  rel. Miastko-Bronowo o.godz.15:30
 •  rel. Miastko-Słupsk o.godz.7:55
 •  rel. Miastko-Polanów o.godz.7:00
 •  rel. Słupsk-Miastko o.godz.11:50
 •  rel. Polanów-Miastko o.godz.7:00
 •  rel. Przęsin-Miastko o. godz. 7:40
 •  rel. Miastko-Kołtki o godz..13:30
 •  rel. Miastko-Koczała o.godz. 14:40
 •  rel. Słupsk-Koczała o.godz.6:25
 •  rel. Miastko-Niedźwiady o. godz. 14:20
 •  rel. Miastko-Mzdowo o.godz.14:20
 •  rel. Miastko-Kramarzyny o.godz.14:15
 •  rel. Świerzno-Żydowo o.godz.13:15
 •  rel. Trzcinno-Miastko o. godz. 7:10
 •  rel. Słupsk-Miastko o. godz. 12:40
 •  rel. Biały Bór-Miastko o.godz.6:05
 •  rel. Bronowo-Miastko o.godz.12:20
 •  rel. Miastko-Biały Bór o.godz. 15:30
 •  rel. Tursko-Miastko odj.godz.7:10
 •  rel. Miastko-Niedźwiady o.godz.13:30
 •  rel. Miastko-Miastko o.godz.6:40
 •  rel. Miastko-Miastko o.godz.13:10
 •  rel. Miastko-Miastko o. godz. 13:40
 •  rel. Miastko-Miastko o.godz. 6:25
 •  rel. Niedźwiady-Miastko o. godz. 6:38
 •  rel. Biały Bór-Miastko o.godz.7:05
 •  rel. Koczała-Miastko o.godz.5:50,7:00
 •  rel. Piaszczyna-Miastko o. godz. 6:55
 •  rel. Miastko-Tursko o.godz.6:40
 •  rel. Niedźwiady-Miastko o.godz.12:56
 •  rel. Bytów-Miastko o.godz.12:00
 •  rel. Podgóry-Miastko o.godz. 6:15
 •  rel. Miastko-Dretyń o.godz. 14:40
 •  rel. Miastko-Miastko o.godz. 13:20
 •  rel. Miastko-Kramarzyny o.godz.15:55
 •  rel. Szczecinek-Słupsk o.godz. 11:55
 •  rel. Koczała-Miastko o.godz. 5:50
 •  rel. Bytów-Miastko o.godz.14:40
 •  rel. Dretyń-Miastko o.godz. 15:05
 •  rel. Bytów-Miastko o.godz. 6:00
 •  rel. Miastko-Bytów o.godz. 13:45
 •  rel. Miastko-Słupsk o.godz. 6:55,15:15
 •  rel. Łubno-Miastko o.godz. 6:25
 •  rel. Miastko-Miastko o.godz. 6:35
Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
78%
Ulga
49%
Ulga
37%
Ulga
51%
Ulga
93%
0-999 431,38 94,90 220,00 271,76 211,37 30,19

Załącznik nr 13

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł
obowiązujące w kursach relacjach Bytów-teren gm. Studzienice-Bytów
 
Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:

          
 •  rel. Bytów-Sominy odj. godz. 12:45
 •  rel. Bytów-Studzienice odj.godz. 14:00,14:40
 •  rel  Osława Dąbrowa-Udorpie odj. godz.7:25
 •  rel. Sierzno-Studzienice odj. godz. 7:30
 •  rel. Studzienice-Osława D.-Studzienice odj.godz. 7:45,13:40,14:40,15:35
 •  rel. Osława D.-Pyszno odj. godz. 14:45
 •  rel. Studzienice-Kłączno-Studzienice odj.godz. 15:50
 •  rel. Studzienice-Sominy odj. godz. 14:40
 •  rel. Sominy-Studzienice odj. godz. 7:30,15:15
 •  rel. Studzienice-Udorpie-Ugoszcz-Studzienice  odj.godz.7:25,13:05,15:20
 •  rel. Bytów-Sominy odj. godz. 15:25
 •  rel. Sominy-Rabacino odj. godz. 14:10
 •  rel. Sominy-Bytów odj. godz. 6:45
 •  rel. Studzienice-Rabacino-Bytów odj.godz.8:10,15:30
 •  rel. Rabacino-Studzienice odj.godz. 7:10,14:50
 •  rel. Łąkie-Bytów odj.godz. 6:30
 •  rel. Bytów-Łąkie odj.godz. 15:30
 •  rel. Studzienice-Udorpie odj.godz. 14:20

 

 

Zespół Szkół w Studzienicach

Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
 0 - 999 313,73 210,19 197,64 160,00 153,72 69,02 21,96

dotyczy wyłącznie kursów:

 • rel. Bytów-Bytów odj. godz. 13:50
 • rel. Bytów-Bytów odj. godz..6:30
 • rel. Bytów-Bytów odj. godz..13:00Zespół Szkół w Półcznie  

Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
   0 - 999 313,73 210,19 197,64 160,00 153,72 69,02 21,96

dotyczy wyłącznie kursów:

 • rel. Udorpie-Ugoszcz-Studzienice odj. godz. 7:40,13:40
 • rel. Studzienice-Udorpie odj. godz. 7:25,13:05,15:20

Zespół Szkół w Ugoszczy

Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
  0 - 999 313,73 210,19 197,64 160,00 153,72 69,02 21,96

Załącznik nr 14

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł 
obowiązujące w kursach relacji Miastko - Koczała - Miastko

Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:

 • rel. Miastko-Niedźwiady odj. godz.13:30,14:20
 • rel. Koczała-Koczała odj. godz.12:28,14:55
 • rel. Działek-Koczała odj.godz.6:50
 • rel. Niedźwiady-Miastko odj.godz.6:38
 • rel. Stara Brda-Koczała o.godz. 6:25
 • rel. Miastko-Niedźwiady odj.godz.12:10
 • rel. Niedźwiady-Łękinia odj. godz. 14:20
 • rel. Koczała-Stara Brda o.godz. 15:20

 

Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
  0-999

231,37

155,01 145,76 118,00 113,37 50,90 16,19

Załącznik nr 15

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł 

obowiązujące w kursach rel. Trzebielino teren Gminy

Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:

 

 • rel. Starkówko-Trzebielino  odj. godz. 7:05
 • rel. Cetyń-Trzebielino odj. godz. 7:18
 • rel. Starkowo,szkoła-Trzebielino odj. godz. 13:50,14:45
 • rel. Trzebielino,szkoła-Starkowo,skrz. odj. godz. 7:31
 • rel. Trzebielino,szkoła-Suchorze,szkoła odj. godz. 13:20
 • rel. Trzebielino,szkoła-Starkowo,szkoła odj. godz. 14:15
 • rel. Trzebielino-Gumieniec odj. godz. 15:05                                     
 • rel. Starkowo,szkoła-Starkówko odj. godz. 14:40
 • rel. Suchorze,szkoła-Suchorze,szkoła odj. godz. 12:30

  do 999 km        BN - 200,00      ulga 78% - 44,00    ulga 49% - 102,00   ulga 37% - 126,00    ulga 33% - 134,00  ulga 51% - 98,00    ulga 93% - 14,00

Załącznik nr 9

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł
obowiązujące w kursach relacji Lipnica-teren Gminy-Lipnica

Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:

 • rel.  Znakowo-Brzeźno Szl odj. godz.7:05
 • rel.  Brzeźno Szl.-Znakowo odj. godz. 13:30,14:40,15:00,16:40
 • rel.  Brzeźno Szl.-Brzeźno Szl. odj. godz. 13:55,14:20,14:40,15:55,16:15
 • rel.  Borowy Młyn-Borowy Młyn odj. godz. 6:50,15:20
 • rel.  Borowy Młyn-Upiłka odj. godz. 13:35Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
0-999 201,97 135,31 127,24 103,00 98,96 44,43 14,13 

 • rel. Kiedrowice-Lipnica odj. godz.6:45
 • rel. Lipnica-Lipnica odj. godz.13:35,14:45,15:30
 • rel. Wojsk-Lipnica odj. godz.6:55
 • Lipnica-Wojsk odj. godz. 13:50,14:25,14:30,15:25,15:30
 • rel. Gliśno Wielkie-Lipnica odj. godz. 7:15,14:00
 • rel. Lipnica-Gliśno Wielkie  odj. godz.13,35,14:25,15:20
 • rel. Lipnica-Lipnica odj. godz.13:35,14:45
 • rel. Lipnica-Kiedrowice odj. godz.16:00

 

Zespół Szkół w Lipnicy

Załącznik nr 27

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł
obowiązujące w kursach rel. Kępice-teren Gminy-Kępice

 

Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:

 • rel. Miastko-Słupsk o.6:55
 • rel. Słupsk-Miastko o.11:50
 • rel. Słupsk-Miastko o.12:40
 • rel. Słupsk-Kępice o.13:20
 • rel. Pustkowo-Miastko o.6:25
 • rel. Bronowo-Miastko o.12:20
 • rel. Barcino-Kepice o.6:50
 • rel. Biały Bór-Miastko o.5:50
 • rel. Podgóry-Miastko o.6:15
Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
do -999 252,94 169,46 159,35 129,00 123,94 55,64 17,70

Załącznik nr 18

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł
obowiązujące w kursach na terenie Gminy Parchowo

Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:

 • rel. Żukówko-Parchowo odj.godz.13:50,14:25
 • rel. Parchowo-Żukówko odj.godz.13:25,14:15, 15:15
 • rel. Bytów-Parchowo odj.godz.12:30
 • rel. Bytów-Sulęczyno odj.godz.15:30
 • rel. Żukówko-Parchowo odj.godz.6:45
 • rel. Parchowo-Parchowo odj.godz.13:20,14:20, 15:25
 • rel. Parchowo-Nakla odj.godz.6:25
 • rel. Grabowo-Nakla odj.godz.7:10
 • rel. Nakla-Nakla odj.godz.12:50, 14:20
 • rel. Nakla-Grabowo odj.godz.15:15
 • rel. Sulęczyno-Bytów odj.godz. 6:45
 • rel. Nakla-Parchowo odj.godz. 8:30

 

Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
 0-999 194,12 130,06 122,29 99,00 95,11 42,70 13,58

Załącznik nr 21

 

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł,obowiązujące w kursach rel. Sylczno-Nakla-Parchowo-BytówPowyższe dotyczy wwyłącznie kursów:
rel. Ugoszcz-Bytów odj godz. 6:35
rel. Bytów - Ugoszcz odj.godz. 15:25
rel. Nakla-Parchowo odj.godz. 8:30
rel. Bytów-Parchowo odj.godz. 12:30,14:35
rel. Parchowo-Bytów odj.godz. 6:55,8:10
rel. Parchowo-Nakla odj.godz. 6:25
rel. Parchowo-Parchowo odj.godz. 14:20

 

 

 

Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
78%
Ulga
49%
Ulga
37%
Ulga
33%
Ulga
51%
Ulga
93%
      - 450,00 99,00 229,50 283,50 301,50 220,50 31,50

Załącznik nr 22

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł, obowiązujące w kursach terenu Gminy Bytów

Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:
rel.Bytów-Miastko o.godz. 12:00,14:40
rel.Bytów-Bytów o.godz. 13:50
rel.Ząbinowice-Bytów o. godz. 7:40
rel.Bytów-Bytów o.godz. 6:40
rel.Darżkowo-Bytów o.godz.6:45
rel.Bytów-Sominy o.godz. 12:45
rel.Mikorowo-Kozy-Bytów o.godz. 5:55
rel.Bytów-Kozy-Mikorowo o.godz.15:20
rel.Bytów-Gostkowo o.godz.7:25,14:40
rel.Bytów-Niezabyszewo odj.godz. 7:45
rel.Bytów-Studzienice o.godz.14:40
rel.Czarna Dąbrówka-Bytów o.godz. 6:40
rel.Bytów-Parchowo o.godz. 14:35
rel.Parchowo-Bytów o.godz. 6:40
rel.Gałąźnia Wielka-Łubno-Bytów o.godz. 6:10
rel.Łąkie-Bytów o.godz. 6:25
rel.Rekowo-Bytów o.godz. 14:00
rel.Niepoględzie-Bytów o.godz. 6:40
rel.Bytów-Rokity o.godz. 15:40
rel.Borowy Młyn-Bytów o.godz. 6:15
rel.Bytów-Katarzynki o.godz. 14:50
rel.Bytów-Kołczygłowy o.godz.15:40
rel.Bytów-Łubno o.godz. 15:30
rel.Miastko-Gdańsk o.godz. 7:55
rel.Bytów-Bytów odj.godz. 6:35,14:10
rel.Udorpie-Bytów odj.godz. 7:35
rel.Bytów-Dąbrówka Bytowska o.godz. 14:40
rel.Owsne Ostrowy -Bytów o.godz. 6:25
rel.Bytów-Wojsk o.godz. 13:40
rel.Bytów-Płotowo o.godz. 13:15
rel.Bytów-Słupsk o.godz. 12:45
rel.Bytów-Parchowo odj.,godz. 15:30
rel.Gostkowo-Bytów o.godz. 7:35,14:50
rel.Bytów-Niezabyszewo-Bytów odj.godz. 13:20
rel.Unichowo-Bytów o.godz. 7:00
rel.Bytów-Słupsk o.godz. 14:25
rel.Płotowo-Sierzno o.godz. 7:07
rel.Sominy-Bytów o.godz. 6:45
rel.Bytów-Sominy o.godz. 15:25
rel.Miastko-Bytów o.godz. 6:20,13:45

rel.Bytów-Tuchomie o.godz. 15:25

rel.Wojsk-Bytów o.godz. 14:15

Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
 0- 999 432,00 289,44 272,16 220,32 211,68 95,04 30,24

Załącznik nr 23

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł,obowiązujące w kursach relacji:Borzyszkowy-Chojnice-Człuchów.Powyzsze dotyczy wyłącznie kursów:

rel.Borzyszkowy-Człuchów o.godz. 6:30
rel.Człuchów-Konarzyny o.godz. 8:30,13:30
rel.Konarzyny-Człuchów o.godz. 10:00
rel.Człuchów-Borzyszkowy o.godz. 15:10Odległość 
w km
Bilet 
normalny
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%

0-25 km

26-9999

166,67

196,08

111,67

131,38

105,00

123,53

85,00

100,00

81,67

96,08

36,67

43,14

11,67

13,73

Załącznik nr 24

 

Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł, obowiązujące w kursach terenu Gminy Kołczygłowy.Powyzsze dotyczy wyłącznie kursów:

rel.Słupsk-Bytów o.godz. 12:35
rel.Bytów-Motarzyno o.godz. 15:30
rel.Bytów-Słupsk o.godz. 6:20
rel.Darżkowo-Bytów o.godz.6:45
rel.Gałąźnia Wielka-Kołczygłowy o.godz. 13:20
rel.Gałąźnia Wielka-Kołczygłówki o.godz. 7:00
rel.Kołczygłowy-Gałęźnia Wielka o.godz. 13:00,14:45
rel.Kołczygłowy-Kołczygłowy o.godz. 7:30,12:40,13:00
rel.Kołczygówki-Kołczygłowy o.godz. 7:25
rel.Bytów-Kołczygłowy o.godz.14:40
rel.Słupsk-Niepoględzie o.godz. 12:00
rel.Kołczygłowy-Łubno o.godz 13:35
rel.Łubno-Kołczygłowy o.godz.13:10
rel.Łubno-Turowo o.godz. 12:40,15:00
rel.Turowo-Łubno o.godz. 6:55
rel.Łubno-Łubno przez Łobzowo, Wądół o.godz. 12:40,14:30
rel.Łubno-Łubno o.godz. 7:25

rel.Słupsk-Bytów o.godz.14:00

rel.Kołczygłowy-Barnowiec o.godz.15:10

Szkoła w Kołczygłowach i Łubnie

Strefa
Bilet 
normalny
Ulga
78%
Ulga
49%
Ulga
37%
Ulga
33%
Ulga
51%
Ulga
93%
0-999 219,61 48,31 112,00 138,35 147,13 107,60 15,37ceny biletów miesięcznych obowiązujące w Gminie Kołczygłowy w relacji:
Barnowo-Kołczygłowy i Radusz-Kołczygłowy
dot. wyłącznie kursów:

rel.Gałęźnia Wielka-Kołczygłowy o.godz. 7:00
rel.Kołczygłowy-Kołczygłowy o.godz. 7:30,12:40
rel.Kołczygłowy-Gałęźnia Wielka o.godz. 13:00


Strefa
Bilet 
normalny
Ulga
78%
Ulga
49%
Ulga
37%
Ulga
33%
Ulga
51%
Ulga
93%
do 3 km 78,44 17,25 40,00 49,41 52,55 38,43 5,49


Załącznik nr 27

Taryfa Biletów Jednorazowych wprowadzona od dnia 01.09.2023 roku , a

Biletów Miesięcznych od dnia 01.09.2023 r w sprzedaży od dnia 21.08.2023 r 

 

Ceny paliw

Stacja paliw w Bytowie

benzyna  6.20 pln
benzyna  6.60 pln

Stacja paliw w Miastku

benzyna 6,59 pln
benzyna 6,58 pln

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pragniemy poinformować Państwa, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki typu Cookies w następujących celach:

 • zapamiętanie ostatniego logowania Klienta
 • zapamiętanie stanu koszyka Klienta w razie zamknięcia przeglądarki
 • optymalizacja naszej strony internetowej ze względu na sposób korzystania użytkowników

Powyższe funkcje zastosowane zostały w celu zwiększenia wygody korzystania z naszego serwisu.Jeżeli nie zgodzą się Państwo na wykorzystanie plików Cookies, nasza strona nie zapewni poprawnej obsługi - w takim wypadku zapraszamy do składania zamówień drogą telefoniczną.

Czym jest plik "Cookies"?

Plik typu Cookies to nic innego, jak dane informatyczne zapisane na urządzeniu docelowym (np. dysku twardym Klienta) w celu automatycznego dostosowania danej strony internetowej do preferencji użytkownika. Zapisane w ten sposób dane są kodowane, uniemożliwiając ingerencję osób trzecich.

Polityka prywatności użytkownika

Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików Cookies. W tym celu należy zablokować obsługę plików Cookies z poziomu przeglądarki. Udostępniamy także blokadę plików dotyczących naszej witryny z poziomu sklepu - szukaj opcji koło koszyka. Pliki Cookies zapisane na urządzeniu docelowym osób odwiedzających podlegają polityce prywatności tychże osób, wobec czego w każdej chwili plik można usunąć ręcznie z urządzenia.

Wszystkie prawa zastrzeżone www.pksbytow.pl
projekt i wykonanie: qnikstudio